hosting | domeinen | resellers | support


Interray Hosting

Algemene leveringsvoorwaarden.

Definities:
Interray: Interray Hosting, gevestigd te Etten-Leur.
Klant: De afnemer, huurder c.q. koper dan wel hij die opdracht geeft tot het bouwen van een website.
Account: Een hoeveelheid webspace waaraan een domeinnaam wordt gekoppeld, oproepbaar via het WWW en voorzien van toegekende technische faciliteiten.

Artikelen

1. Aansprakelijkheid

1.1 Een onderbreking c.q. vertraging van de bereikbaarheid van een account als gevolg van door Interray (of andere ondersteunende servers en/of dns-servers) te verrichten aanpassingen en/of onderhoud van de voorzieningen en/of storingen dan wel onderbrekingen wegens opheffing van ondersteunende servers kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid (incl. eventuele financiële gevolgen van de onderbreking voor klant of derden) van Interray of tot enige verlaging van de door de dienstverlening of de verhuur van voorzieningen geldende prijzen of tarieven.

1.2 Interray verplicht zich alles wat binnen haar vermogen ligt in het werk te stellen om eventuele onderbrekingen zo kort mogelijk te houden c.q. zo spoedig mogelijk op te heffen.

1.3 Indien een onderbreking als omschreven in artikel 1 lid 1 zich voordoet over een termijn langer dan 30 dagen heeft klant het recht zijn account op te zeggen waarbij vooruit betaalde bedragen voor zover niet benut zullen worden gerestitueerd.

1.4 Interray is niet aansprakelijk indien er onverhoopt een virus middels een e-mail of anderszins bij Klant binnenkomt. Interray verplicht zich alles in het werk te stellen haar virusscanners zo op-to-date mogelijk te houden, doch kan nimmer garanderen dat er nooit een virus onopgemerkt doorgelaten wordt. Klant is gehouden zijn eigen systeem te beveligen en beveiligd te houden en is als eerste verantwoordelijk daarvoor.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturen dienen zonder voorbehoud binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan op ABN rekening 56.31.53.121 t.n.v. ICServices te Etten-Leur.

2.2 Herinneringen en/of aanmaningen brengen administratiekosten met zich mee. 1e Herinnering € 0,00. 2e herinnering € 7,50, ieder volgend betalingsverzoek € 15,00.

2.3 Indien de termijn van de eerste herinnering is verlopen worden de verplichtingen van Interray opgeschort totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.4 Indien de termijn van de tweede herinnering is verlopen worden de betrokken accounts afgesloten tot dat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.5 Heraansluitingskosten bedragen € 45,00 per  account of website.

2.6 Alle kosten die gemaakt moeten worden voor (buiten)gerechtelijke invordering en/of incasso zijn steeds voor rekening van Klant.

2.7 Bij een betalingsachterstand van 4 maanden of meer is Interray gerechtigd alle aan Klant lopende en geleverde diensten te blokkeren c.q. af te sluiten.

2.8 Interray kan vooruitbetaling eisen. Interray zal dit in voorkomende gevallen schriftelijk aan klant mededelen. Indien niet aan een dergelijk betalingsverzoek tijdig wordt voldaan, verspeelt klant zijn rechten op domeinnaam.

3. Webdesign

3.1 Voorafgaande aan een opdracht voor de bouw van een website zal Interray altijd een gratis en vrijblijvende offerte uitbrengen indien de prijs van de website € 250,00 of hoger is.

3.2 De overeenkomst c.q. opdracht voor de bouw van een website ontstaat door de ondertekening van de opdrachtbevestiging die klant in tweevoud zal ontvangen van Interray waarvan beide partijen een origineel exemplaar zullen ontvangen.

3.3 Interray draagt zorg voor oplevering van de gehele website uiterlijk 30 werkdagen nadat de laatste benodigde gegevens door Klant zijn aangeleverd. Indien het aanleveren van materiaal t.b.v. de bouw van de website langer dan 30 dagen ná de opleverdatum achterwege is gebleven kan Interray besluiten de website tóch op te leveren en het restbedrag te factureren zulks onder voorwaarde dat het achterstallige gedurende 6 maanden na de opleverdatum alsnog door Klant aangeboden mag worden en voor zover e.e.a. binnen de offerte is opgenomen, zonder extra kosten voor Klant door interray verwerkt zal worden.

3.4 Indien Interray zich niet houdt en/of kan houden aan de opleveringstermijn zoals omschreven in artikel 3 lid 3 ontstaat voor Klant het recht de opdracht in te trekken, zulks tegen restitutie van reeds vooruit betaalde bedragen. Uitzondering hierop is het niet tijdig aanleveren van bescheiden door klant of andere aantoonbare nalatigheden.

3.5 In voorkomende gevallen zoals omschreven in artikel 3 lid 4 is Interray niet aansprakelijk voor overige geleden materiele en/of immateriële schade van welke aard ook  geleden door klant en/of derden.

3.6 Indien Klant de opdracht intrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging is zij het aantal manuren dat inmiddels in de voorbereiding en bouw van de site is geïnvesteerd met een minimum van 25% van het totaalbedrag verschuldigd.

3.7 Door ondertekening van de opdrachtbevestiging is Klant 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte als aanbetaling verschuldigd. Na ontvangst van de aanbetaling zal met de bouw van de website worden aangevangen. In de offerte kan een andere betalingsregeling worden overeengekomen.

3.8 De leveringstermijn als omschreven in artikel 3 lid 3 gaat in op de dag waarop de aanbetaling als omschreven in artikel 3 lid 7 wordt bijgeschreven op de girorekening van Interray.

3.9 Na volledige oplevering van de website dient de restsom volledig en zonder voorbehoud door Klant aan Interray voldaan te worden binnen de gestelde betalingstermijn.

3.10 Indien het door Klant te betalen bedrag voor de bouw van de website volledig is voldaan en ontvangen door Interray gaat het eigendomsrecht van de website automatisch over op de Klant.

3.11 Interray behoudt zich het recht voor de realisatie van geleverde en/of te leveren producten aan derden uit te besteden.

4. Webdesign onderhoud

4.1 Definitie van onderhoud:
Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het verversen en/of vervangen van teksten, foto's, grafische niet bewegende afbeeldingen, audio of video zolang de (navigatie)structuur van de website niet aangetast wordt.

4.2 Het verversen van componenten die niet genoemd worden in artikel 4 lid 1 valt niet onder onderhoud.

4.3 Onderhoud wordt zo mogelijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht uitgevoerd.

4.4 Interray werkt niet met onderhoudscontracten tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klant bepaald wanneer en in welke frequentie onderhoud verricht moet worden.

4.5 Voor elke afzonderlijke opdracht t.b.v. onderhoud van een website van Klant wordt minimaal 30 minuten arbeidstijd in rekening gebracht.

4.6 Klant heeft te allen tijde het recht zelf wijzigingen aan te brengen in zijn of haar website die door Interray gebouwd is. Indien Klant van dit recht gebruik maakt vervallen weliswaar de garantiebepalingen die Klant geniet na de oplevering van zijn of haar website.

4.7 Onderhoud aan de website zal gestaakt worden indien Klant na de 1e betalingsherinnering in gebreke blijft.

5. Garantiebepalingen

5.1 Gedurende één jaar na de datum van oplevering heeft Klant volledige garantie op taal- en programmeerfouten indien deze geconstateerd worden op Microsoft Internet explorer 5.0 of hoger en/of Netscape 6.0 of hoger.

5.2 Uitgesloten van garantie zijn javascripten die niet door Netscape 6.0 of hoger ondersteund worden.

5.3 Uitgesloten van garantie zijn technische problemen (of anderszins) die ontstaan als gevolg van het niet juist of niet volledig installeren van de browser van welk merk ook door de gebruiker c.q. bezoeker van de website.

5.4 Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door Klant of derden.

6. Aanvraag domeinnaam

6.1 De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van volledige vooruitbetaling.

6.2 Interray kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van welke aard ook van vertragingen in de toewijzing en/of volledige afwijzing door de behandelende registrerende stichting van een door Klant aangevraagde domeinnaam.

6.3 Indien de betrokken registrerende stichting de aanvraag afwijst en/of er een vertraging van minimaal  één maand ontstaat, wordt Klant daarvan per omgaande op de hoogte gebracht waarbij de reden van afwijzing c.q. vertraging zal worden aangegeven.

6.4 In gevallen als omschreven in artikel 6 lid 2 heeft Klant het recht een andere domeinnaam te kiezen of, indien het om een Nederlandse domeinnaam gaat, de vooruitbetaalde baten terug te eisen.

6.5 Interray zal de door Klant aangevraagde domeinnaam administratief afhandelen doch is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade ook die klant en/of  enige derde geleden heeft of kan lijden wegens overtreding van diens rechten of als gevolg van domeinkaping. Klant vrijwaard Interray hiervan.

6.6 De registrerende stichting die de domeinnaam van Klant op naam zet is eveneens gevrijwaard door Klant van alle gevolgen als omschreven in de artikelen 6 lid 2 en 6 lid 5.

6.7 Klant verliest zijn rechten op domeinnaam indien de verlengingstermijn is overschreden en betaling is uitgebleven. Klant verliest tevens zijn rechten indien hij Interray niet tijdig dan wel volledig op de hoogte houdt of heeft gehouden van wijzigingen die voor de continuering van een domeinnaam van belang zijn.

7. Hosting eindgebruikers

7.1 Onder hosting wordt verstaan het ter beschikking stellen van serverruimte aan Klant waar deze de website op plaatst of kan laten plaatsen.

7.2 Als Internet Service Provider zal Interray zorg dragen voor de goede werking van haar server zulks onder voorwaarde zoals gesteld in artikel 1.

7.3 De huur van de server is niet overdraagbaar. Klant heeft met het inzenden van het aanvraagformulier op de website zoals daarop aangegeven c.q. aangevinkt en/of het ondertekenen van een contract verklaart in te stemmen met de leveringsvoorwaarden zoals deze aan hem verstrekt zijn of kenbaar zijn gemaakt d.m.v. de website van Interray dan/wel schriftelijk

7.4  Het is niet toegestaan aan Klant serverruimte op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen c.q. onder te verhuren aan derden. De gehuurde serverruimte inclusief haar faciliteiten is uitsluitend voor eigen gebruik bestemd. Verstrekte toeganggegevens tot de server zijn strikt persoonlijk en mogen nimmer aan derden worden doorgegeven met uitzondering van helpdeskmedewerker(s) van Interray.

7.5 De servers van Interray mogen uitsluitend worden gebruikt voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door de plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de buitenlandse wetgevingen. Klant verklaart nadrukkelijk dat Interray geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt of kan worden opgelegd, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschades, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen of overige niet genoemde handelingen hoe ook genaamd.

7.6 Strikt verboden is het pornografisch en/of obsceen materiaal c.q. het aanleggen van linken daartoe, het in hun eer aantasten van mensen c.q. elke vorm van discriminatie, het "spammen", zijnde het massaal eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen, het naar Nederlandse en/of buitenlandse wetgeving illegale activiteiten promoten zoals het verspreiden van auteursrechtelijke MP3 files en/of software of anderszins, het aanleggen van zogeheten zoekmachines, websites die statistieken genereren voor derden, e-mail accounts of soortgelijke servicen met de kennelijke bedoeling deze al dan niet gratis beschikbaar te stellen aan derden, een onacceptabel hoog aantal bezoekers of hits op het account voor zover deze de goede werking van de server belemmeren, het opzetten van onevenredig grote databases, het ondersteuning bieden aan al dan niet landelelijke externe netwerken in elke vorm, het installeren van eigen chatrooms, weblogs en/of  IRC of IRC-bots of soortgelijke programma's, het schade aan onze servers c.q. tussenliggende servers toebrengen of deze instabiel maken als gevolg van welke oorzaak ook waaronder bovenstaande opsomming inbegrepen, e.e.a. naar oordeel van Interray.

7.7 Bij ernstige overtreding(en) van artikel 7 lid 6 behoudt Interray zich het recht voor het account van Klant per direct af te sluiten en de overeenkomst te ontbinden. Restitutie van vooruitbetaalde bedragen is in voorkomende gevallen niet mogelijk. Overtreders van dit artikel riskeren een boete van minimaal € 100,00 dan wel de hoogte van de door Interray aantoonbaar geleden schade en/of aan Interray aangeboden schadeclaims van derden.

7.8 De contractduur voor hosting is bepaald op minimaal één jaar en wordt telkens stilzwijgend met een zelfde periode verlengd tenzij Interray of Klant minimaal twee maanden voorafgaande aan het verstrijken van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op verdere verlenging.

7.9 Het installeren van statistieken, MySql en Frontpage gaan van de totaal ingehuurde webspace af. De logfiles worden elders opgeslagen.

7.10 Interray behoudt zich het recht voor het aan een account toegekende IP nummer te wijzigen indien hier technische noodzaak toe is.

7.11 Interray behoudt zich het recht voor statistieken te installeren op accounts indien zij dit nodig acht.

7.12 Datatransfer per domein is vrijgesteld tot 1 (één) Gigabyte per maand. Iedere aangesproken gigabyte hierboven wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. Interray behoudt zich het recht voor ingeschat dataverkeer vooruit te factureren.
Interray zal dan maandelijks het teveel of te weinig betaalde verrekenen met Klant. Indien gedurende een periode van drie maanden het ingeschatte bedrag meer dan 10% afwijkt van de werkelijke kosten zal Interray het inschattingsbedrag naar beneden of naar boven aanpassen.

7.13 Bindend voor de bepaling van het verbruikte aantal gigabytes is de door de server gemeten hoeveelheid dataverkeer van het betreffende account. Het dataverkeer dat weergegeven wordt in de map /usage (de statistieken) is uitsluitend opgebouwd uit http-verkeer. Hier worden FTP, E-mail en andere vormen van dataverkeer niet in weergegeven.

8. Hosting resellers

8.1 Van resellers wordt verwacht dat zij enkele accounts op jaarbasis afnemen met de stellige bedoeling deze door te verkopen aan haar klanten. Indien achteraf blijkt dat een reseller het gehele account alleen voor zichzelf gebruikt, behoudt Interray zich het recht voor het account om te zetten in een eindgebruikersaccount.

8.2 Resellers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juiste uitwerking van de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7 voor de door haar verkochte accounts c.q. websites en zijn uit hoofde hiervan tevens in juridische zin aansprakelijk.

8.3 Klanten die door resellers worden aangeleverd zijn juridisch te allen tijde klant van de betreffende reseller. Interray neemt nooit contact op met betreffende klanten.

8.4 Resellers hebben een opzegtermijn van 2 (twee) maanden in tegenstelling tot artikel 7 lid 8. In geval van opzegging is de reseller zelf verantwoordelijk voor het onderbrengen van haar klanten op servers van derden of over te dragen aan Interray. Restitutie wordt niet verleend.

8.5 Bij overtreding van artikel 7 lid 6 zal eerst met de reseller contact opgenomen worden door Interray.

8.6 Interray behoudt zich het recht voor om, indien artikel 7 lid 6 overtreden wordt en de reseller niet, of niet afdoende meewerkt, het betreffende account af te sluiten.

8.7 Voor zover niet genoemd in dit artikel zijn de voorwaarden als omschreven in artikel 7 ook voor de klanten van resellers van toepassing.

9. Toepasselijk recht

9.1 Deze leveringsvoorwaarden regelen de gehele overeenkomst tussen Interray en Klant en vormen een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en/of mondeling hebben gemaakt. Indien één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze voorwaarden overeenkomen, hoe ook genaamd en in welke vorm ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Etten-Leur.

Opgesteld augustus 1999.
Interray Hosting.

Interray behoudt zich het recht voor haar Algemene Leveringsvoorwaarden die deel uit maken van alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen Interray en klant, te wijzigen. Interray verplicht zich klant hiervan op de hoogte te stellen.

Laatst gewijzigd: januari 2004 i.v.m. installatie virusscanner.
De wijziging omvat artikel 1, lid 4.

Klik hier voor meer informatie Home Home